+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است
استرس در زن حامله
مطالعات روی مدل های حیوانی نشان داد ؛ استرس در زندگی مادران و مادربزرگهای ما نقش مهمی در ایجاد زایمان زودرس در ما بازی می کند.
 Gerlinde Metz سرپرست نویسندگان یک مقاله که اخیراً در BML medicin بصورت آنلاین منتشر شد می گوید : ما نشان داذیم که استرس در میان نسلها آن اندازه قوی است که میتواند موجب کوتاه شدن مدت حاملگی در حیوانات آزمایشگاهی (rats) و موجب تحریک تظاهرات اصلی زایمان پیش از موقع در انسان شود .
یک یافته تعجب آور این بود که که استرس خفیف تا متوسط در طول حاملگی یک اثر مشترک در میان نسلها داشته است .
در حالیکه این تحقیق در انسان هنوز به اثبات نرسیده ، محققین معتقدند که بررسی بیشتر ممکن است مکانیسمهای بهتری برای پیش بینی و جلوگیری از زایمان زودرس فراهم کند .
همچنین خارج از محدوده حاملگی نیز نشان داده شد که بیماریهای پیچیده نیز ممکن است ریشه در تجربیات نسلهای قبل داشته باشد .
محققین اثبات کردند که وقتی حیوانات آزمایشگاهی در طول حاملگی در معرض استرس قرار میگیرند تعقیراتی در micro RNA پیدا میکنند که میتواند اثراتی روی سه نسل بعدی داشته باشد . micro RNA در تنظیم تظاهرات ژنتیک نقش دارد .
علاوه بر تغیرات اپی ژنتیک و کوتاهی مدت حاملگی مطالعه کنندگان دریافتند ؛ در معرض استرس قرار گرفتن در حاملگی روی وزن گرفتن مادر، فعالیتهای رفتاری او و سطح قند خونش اثر گذار است .
با دیگران به اشتراک بگذارید: