+98 13 33 755 315

دی ان ای و جنین

تست DNA جنین بدون سلول چیست؟ تست DNA جنین بدون سلول تست غربالگری جدیدی است که نشان می دهد که آیا یک خانم حامله در معرض خطر داشتن یک جنین مبتلا به سندرم داون (تریزومی 21)،  سندرم ادوارد (تریزومی 18) و سندرم پاتو (تریزومی 13) است ؟ با این آزمایش، پس از 10 هفته حاملگی یک نمونه از خون خانم باردار گرفته میشود. بوسیله این تست، اندازه گیری میزان نسبی DNA آزاد جنینی ،در خون مادر صورت میگیرد. این آزمون در واقع تعیین این شانس است که بر اساس مقدار نسبی DNA از کروموزومهای21، 18 و 13 به چه میزان جنین دارای سندرم داون، ادوارد سندرم یا Patau سندرم است . نتایج معمولا در عرض دو هفته از زمان نمونه برداری از خون نشان میدهد که به چه میزان از تمام حاملگی ها مبتلا به سندرم داون و تریزومی 18 و 13 است . تست DNA جنین بدون سلول برای تشخیص بیشتر از 99 درصد از تمام حاملگی های با سندرم داون و بیشتر از 98 درصد از همه بارداری های با تریزومی 18 بکار گرفته میشود. همچنین در حدود 65 درصد از تمام حاملگیهای با تریزومی 13 را شناسایی می کند. چه می شود اگر تست DNA جنین بدون سلول نشان دهد که جنین در معرض خطر است؟ زنان بارداری که در بر اساس این تست در معرض خطر تلقی شوند می باید تست قطعی با نمونه برداری جفتی (CVS) یا آمینوسنتز را انجام دهند. چه کسی می تواند تست DNA بدون سلول جنین را انجام دهد؟ در حال حاضر این آزمون به زنانی داده خواهد شد که حداقل 35 سال سن در زمان تحویل نمونه داشته باشند و همچنین به زنانی که در معرض خطر سندرم داون یا تریزومی 18 هستند. دقت تست DNA جنین بدون سلول برای جمعیت عمومی و حاملگی چند قلو مانند دوقلویی، یا در زنان با حاملگی دهنده تخمک طراحی نشده .

با دیگران به اشتراک بگذارید: