+98 13 33 755 315

تیرویید

در یک بررسی منتشر شده در ژورنال Obstetrician & Gynecologists زنانی که با مشکلات باروری روبرو هستند احتمال بیشتری( %3.5 ) برای بیماریهای تیرویید دارند ، در مقایسه با جمعیت عمومی( %1.5).
علاوه بر مشکلات باروری این زنان با افزایش احتمال سقط مکرر نیز روبرو هستند .
پرکاری تیرویید Hyperthyroidism همچنین با نامنظمی پریود مرتبط است . این بیماری %5 از زنان را در سنین باروری تحت تاثیر قرار میدهد .
در نتیجه توصیه می شود زنان بی علامتی که مشکل زایایی یا سقط مکرر دارند از این نظر مورد بررسی قرار گیرند.
این نتایج پیشنهاد می کنند غربالگری جمعیت عمومی برای اختلال عملکرد تیرویید در ابتدای حاملگی سودمند است .
اختلال عملکرد تیرویید می تواند اثر ِسؤ روی سلامت باروری داشته باشد و نتیجه آن کاهش میزان حاملگی ، افزایش ریسک سقط و تاثیر روی سلامت نهایی نوزاد و مادر است. اگرچه غربالگری مناسب و مداخله سریع میتواند ریسک را به میزان قابل توجه ای کاهش دهد .

با دیگران به اشتراک بگذارید: