+98 13 33 755 315

اثرات وزن

بسیاری از مطالعات انجام شده به نتیجه اثرات منفی چاقی روی قابلیت باروری در هر دو جنس رسیده‌اند.
وزن بدن روی مهار بلوغ در دختران و متعاقبا بارداری آنان تاثیر دارد؛ چاقی به وفور مرتبط با اختلالات قاعدگی استتقریبا 47-30 درصد از زنان چاق نامنظمی قاعدگی را تجربه می کنندنامنظمی پریود در زنان چاق متناسب با افزایش (شاخص توده بدنی، سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است BMI  (Body Mass Index،  و افزایش چاقی تنه است. بیشترین توجه بطرف اثرات چاقی روی نازایی غیر تخمک گذار استشواهدی وجود دارد که حتی در زنانی که تخمک گذاری می کنند وزن بیشتر از نرمال داشتن (being overweight) یک اثر منفی روی حاملگی خودبخودی دارد. دیگر اینکه بنظر میرسد چربی مرکزی، بیشترین اثر را داشته باشد.

BMI

ارتباط با BMI به طور خطی نیست و اثر قطعی وقتی مشاهده شد که BMI بیشتر از  ۳۰kg/m  (کیلو گرم بر متر مربعباشددر یک بررسی از سیزده مطالعه نشان داده شد که یک ارتباط مثبت بین افزایش چاقی و میزان گنادوتروپین مورد نیاز در هر سیکل درمانی وجود دارددر این گروه تعداد بیشتری از سیکل های درمانی کنسل شده اند که در اثر کاهش تخمک گذاری در افراد چاق است.

اگرچه تفاوتی در میزان حاملگی ناشی از چاقی وجود ندارد مقاومت به انسولین با میزان حاملگی یک ارتباط منفی داشت؛ بنابراین همراه شدن چاقی و مقاومت به انسولین بنظر میرسد مهمترین تعیین کننده برای نتیجه درمان تحریک تخمک گذاری باشد.

نشان داده شده که یک خانم لاغر باتخمدان پلی کیستیک باسطح LH افزایش یافته احتمال بیشتری دارد که به درمان جواب دهد تا آنها که چاق هستند.

شواهدی وجود دارد که زنانی که وزن خیلی بالایی دارند احتمال کمی دارد که با درمانهای کمک بارداری سیکل ART باردار شوند؛ یعنی تقریبا نصف آنهایی که BMI نرمال دارند. علاوه بر نیاز به داروی بیشتر، میزان سقط در این افراد پس از باردار شدن نیز اندازه بالاتری دارد.

پاتوفیزیولوژی

اثر چاقی روی عملکرد باروری در درجه اول مرتبط با مکانیسم های هورمونی است.چاقی شکمی مرتبط است با افزایش سطح انسولین در گردش خون که خود موجب افزایش سطح آندورژن آزاد می شود  (بوسیله مهار ساخت SHBG توسط کبد ؛ و همچنین افزایش ساخت آندورژن توسط تخمدان) بعلاوه سطح استروژن در گردش هم بطور مزمن بالاست بوسیله افزایش آروماتیزیشن آندروژنهایی که دربافت چربی ساخته می شوند.

این اثر در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOS بیشتر دیده میشود که مقاومت به انسولین بیشتری دارند که غیروابسته به چاقی است. leptin  یک پپتیداست که توسط سلولهای چربی ترشح می شود ممکن است بعنوان یک link بین بافت چربی ومغز عمل کند. Leptin هورمون مصرف انرژی است هورمونی که اساسا توسط سلولهای چربی  ساخته می‌شود و بوسیله مهار گرسنگی به تنظیم بالانس انرژی کمک می‌کند .leptin همچنین توسط سلولهای گرانولوزا درتخمدان وسلولهای کومولوس اطراف تخمک ترشح میشود.و نیز در مایع اطراف تخمک وجود دارد. اثر مثبت در طول مرحله رسیده شدن تخمک  oocyte و اثر روی رشد blastocyst (مراحل اولیه رشد جنین )دارد.اثرات این ماده در ساخت استروییدها و بعنوان یک ارتباط بین کاهش باروری و چاقی درزنان مطرح است.leptin در جریان خون گردش میکند و روی سیستم اعصاب مرکزی اثر میگزارد ورفتار غذایی را تنظیم می کند.

حیوانات که فاقد لپتین هستند یا مقاوم به آن هستند دچارچاقی مفرط می شوندچاقی انسان بنظر میرسد ناشی شود از مقاومت به لپتین یا فقدان آن.

مدیریت چاقی مفرط Management of Obesity

 کاهش وزن با همراهی رژیم غذایی و پوشش ایده آل مواد مورد نیاز و ورزش حاصل میشود.

کاهش وزن بهترین و اولین مسئله در خط درمان استکاهش وزن 10-5 درصد از وزن بدنن هتنها اثرات سودمند در کاهش بیماریهای قلبی عروقی و دیابت دارد، بلکه موجب بهبود در پروفایل هورمونی، نظم قاعدگی، تخمک گذاری، و میزان حاملگی می‌شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: