+98 13 33 755 315
سوالاتدسته بندی: عمومیمن یه کلیه دارن
زهراکاربر مخفی پرسید 4 روز پیش
میخوام واکسن گارداسیل یا پاپیلوگارد تزریق کنم برام ضرر داره؟